Bromazolam Kopen | Pellets – 2.5mg

De zuiverheid van de BROMAZOLAM die wij verkopen is minimaal 98% of hoger!

BROMAZOLAM kopen | Pellets 2.5mg, Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar dit benzodiazepine alternatief op een koele en droge plaats. Stabiliteit van research chemical BROMAZOLAM kan tot 2 jaar duren onder goede opslag omstandigheden.

CAS Nr: 71368-80-4
IUPAC: 8-bromo-1-methyl-6-phenyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine
molmassa: 353.2 g/mol
Zuiverheid: ≥98%

Research chemicals kopen doe je legaal, veilig, snel & discreet verpakt bij RCN winkel, Marktleider op het gebied van RC’s kopen! Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

Synoniemen:
8-bromo-1-methyl-6-phenyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine

Gevarenaanduidingen:
Bromazolam kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Bromazolam kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN BROMAZOLAM MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN BROMAZOLAM MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van BROMAZOLAM vermijden.
NA INADEMING VAN BROMAZOLAM: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.