AL-LAD Kopen | 150 ug. Blotters

AL-LAD kopen? Dat kan snel en discreet bij RCN Winkel !

De zuiverheid van de AL-LAD die wij verkopen is minimaal 99% of hoger!

6-allyl-6-nor-lyserginezuur diethylamide is een psychedelicum behorend tot de lysergamide familie. AL-LAD is een analoog (stof met moleculaire gelijkenis) van LSD en de resultaten die gerapporteerd zijn vertonen dan ook grote gelijkenissen met die van LSD. Activiteit werd gemeten tussen 80 en 160 microgram. Houd er rekening mee dat onze AL-LAD-blotters bedekt zijn met een dunne laag (1.5mg / blotter) van 2-hydroxylpropyl-β-cyclodextrine (Cyclodextrine) om extra bescherming tegen zuurstof te bieden. Over de fysiologische en toxicologische werking van deze verbinding is weinig bekend. Enige informatie over de verbinding is o.a. te vinden in het boek TIKHAL van Alexander Shulgin.

CAS nr: N.v.t
Formule: C22H27N30
Molmassa: 349.4 g/mol
Zuiverheid: ≥ 99%

Synoniemen:
6-allyl-6-nor-lysergzuur
N-allyl-nor-lysergzuur N, N-diethylamide
N-allyl-nor-LSD

Gevarenaanduidingen:
AL-LAD kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
AL-LAD kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN AL-LAD MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN AL-LAD MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van 1p-lsd vermijden.
NA INADEMING VAN AL-LAD: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
Blijft het slachtoffer onwel onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.