4-CMC Kopen | Powder

is nu verboden! Koop dus nu 3-CMC

De zuiverheid van de 4-CMC die wij verkopen is minimaal 98% of hoger!

4-CMC kopen, Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar dit 3MMC alternatief op een koele en droge plaats. Stabiliteit van research chemical 4CMC kan tot 2 jaar duren onder goede opslag omstandigheden.

CAS Nr: Nvt
UIPAC: 1-(4-chloorfenyl)2-(methylamino)-1-propanon, monohydrochloride
EG/EC: Nvt
Formule: C10H12CINO • HCl
Molmassa: 234,1 g/mol
Zuiverheid: ≥98%

Synoniemen:
1-(4-chloorfenyl)2-(methylamino)-1-propanon, monohydrochloride
4CMC
Clephedrone

Gevarenaanduidingen:
4-CMC kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
4-CMC kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken /open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken ?
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN 4-CMC MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN 4-CMC MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van 4-CMC vermijden.
NA INADEMING VAN 4-CMC: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.