Microdots Kopen

Waarom zou je microdots kopen? RCN verkoopt microdots als drager van bepaalde research chemicals. Dit doen we omdat van een aantal verbindingen echt maar heel weinig van de actieve stof nodig is om onderzoek mee te doen. Daarom verpakt RCN, betreffende verbindingen met een zeer hoge potentie, het op deze manier. Extraheer de gewenste stof uit de microdot en doe je research. Wij verkopen uitsluitend research chemicals met een zuiverheid van 98% of hoger.

10stuks / 25stuks / 50stuks / 100stuks / 4-HO-MET micro dots kopen a 2.5 mg per stuk

10 stuks / 25stuks / 50stuks / 100stuks / 4-FMPH microdots

10stuks / 25stuks / 50stuks / 100stuks / 1P-LSD micro dots kopen 8 a 10 micro gram per stuk

Microdots. Dit product is enkel bestemd voor onderzoeksdoeleinden en niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze microdot op een koele en droge plaats. Onder goede opslag omstandigheden kan stabiliteit van de research chemical tot 2 jaar duren.

Dus ook voor het kopen van microdosering, RCN winkel,  Marktleider op het gebied van Research chemicals kopen! Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

RCN bied de volgende stoffen aan in microdot versie 1P-LSD 4-HO-MET en 4-FMPH

Gevarenaanduidingen:
Research chemicals kunnen irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Research chemicals kunnen irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN MICRO-DOTS MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN MICRO-DOTS MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van microdots vermijden.
NA INADEMING VAN MICRO-DOTS: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
Blijft het slachtoffer onwel onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Geef een antwoord