Lijst I, behorende bij de Opiumwet, wordt als volgt gewijzigd:

b. in de kolom “andere benamingen”: 4-CMC (clefedron, 4-chloormethcathinon);
c. in de kolom “nadere omschrijving”: 1-(4-chloorfenyl)-2-(methylamino)propaan-1-on.

b. in de kolom “andere benamingen”: DOC (4-chloor-2,5-dimethoxyamfetamine);
c. in de kolom “nadere omschrijving”: 1-(4-chloor-2,5-dimethoxyfenyl)propaan-2-amine.

b. in de kolom “andere benamingen”: N-ethylhexedron;
c. in de kolom “nadere omschrijving”: 2-(ethylamino)-1-fenylhexaan-1-on.

B Lijst II, behorende bij de Opiumwet, wordt als volgt gewijzigd:

b. in de kolom “andere benamingen”: 3-MMC (3-methylmethcathinon);
c. in de kolom “nadere omschrijving”: 2-(methylamino)-1-(3-methylfenyl)propaan-1-on.

a. in de kolom “International Non-proprietary Name (INN)”: etizolam;
b. in de kolom “andere benamingen”: flualprazolam.

Synoniemen:
3-MMC
4-CMC
HEXEN
DOC
ETIZOLAM
FLU-ALPRAZOLAM

Gevarenaanduidingen:
RC’S kunnen irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
RC’S kunnen irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN RC’S MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN RC’S MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van 5-MAPB vermijden.
NA INADEMING VAN RC’S: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.