Noopept Kopen | Pellets

De zuiverheid van de Noopept die wij verkopen is minimaal 98% of hoger!

Noopept Kopen | Pellets. Dit product is alleen bestemd voor forensische en onderzoeksdoeleinden en niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze Noopept op een koele en droge plaats. Stabiliteit van de research chemical Noopept kan tot 2 jaar duren onder goede opslagomstandigheden.

CAS Nr: 157115-85-0
IUPAC: Ethyl 1-(phenylacetyl)-L-prolylglycinate
EG/EC: N.V.T.
Formule: C17H22N2O4
Molmassa: 318,4 g/mol
Zuiverheid: ≥99.3%

Noopept Kopen | 10 Pellets

15,00

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

Noopept Pellets Kopen
“you’ll love it”

CAS Nr: 157115-85-0
Formule: C17H22N2O4
Molmassa: 318,4 g/mol
Zuiverheid: ≥99.3%

Noopept Kopen | 50 Pellets

60,00

Altijd kwaliteit voor een eerlijke prijs.

Noopept Pellets Kopen
“you’ll love it”

CAS Nr: 157115-85-0
Formule: C17H22N2O4
Molmassa: 318,4 g/mol
Zuiverheid: ≥99.3%

Synoniemen:
Ethyl 1-(phenylacetyl)-L-prolylglycinate

Gevarenaanduidingen:
Noopept kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Noopept kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken /open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken ?
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN NOOPEPT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN NOOPEPT MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van Noopept vermijden.
NA INADEMING VAN NOOPEPT: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
Blijft het slachtoffer onwel onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.