3-FEA Kopen

De zuiverheid van de 3-FEA die wij verkopen is minimaal 98% of hoger!

3-FEA kopen, Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze 4FA / 4FMP analoog op een koele en droge plaats. Onder goede opslag omstandigheden kan stabiliteit van de research chemical 3FEA tot 2 jaar duren.

CAS nr: N.V.T.
IUPAC: N-ethyl-1-(3-fluorophenyl)propan-2-amine
EG/EC: N.V.T
formule: C11H16FN • HCL
Molmassa: 181,25 g/mol
Zuiverheid: ≥98%

Synoniemen:
3-fluor-N-a-diethylbenzeenethanamine, monohydrochloride
3FEA
3-Fluor-ethylamphetamine
N-ethyl-1-(3-fluorophenyl)propan-2-amine

Gevarenaanduidingen:
3-FEA kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
3-FEA kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken /open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken ?
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN 3FEA MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN 3FEA MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van 3-FEA vermijden.
NA INADEMING VAN 3FEA: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.