5-MAPB | DESOXY-MDMA KOPEN | Pellets | 100mg,

De zuiverheid van de 5-MAPB / FURAN-MDMA die wij verkopen is minimaal 98% !

DESOXY-MDMA | 5-MAPB kopen | Pellets, Dit product is alleen bestemd voor onderzoeksdoeleinden en dus niet voor menselijke consumptie. Bewaar deze 5-EAPB analoog op een koele en droge plaats. Stabiliteit van research chemical 5-MAPB kan tot 2 jaar duren onder goede opslag omstandigheden.

CAS Nr: 1823925-53-6
IUPAC: N,α-dimethyl-5-benzofuranethanamine, monohydrochloride
EG/EC: N.V.T
Formule: C12H15NO • HCl
Molmassa: 225.7 g/mol
Zuiverheid: ≥98%

Synoniemen:
N,α-dimethyl-5-benzofuranethanamine, monohydrochloride
5MAPB

Gevarenaanduidingen:
5-MAPB kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
5-MAPB kan irritatie van de ogen veroorzaken.
Voorkom lozing van Research chemicals in het milieu.

Veiligheidsaanbevelingen:
Research chemicals verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. – Niet roken
Research chemicals in een goed gesloten verpakking en buiten bereik van kinderen bewaren!
BIJ CONTACT VAN 5-MAPB MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
BIJ CONTACT VAN 5-MAPB MET DE HUID: met water en zeep wassen.
Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel van 5-MAPB vermijden.
NA INADEMING VAN 5-MAPB: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

Liever 5-MAPB LIQUIDS Kopen?